Odpočet práce poslanca a viceprimátora

V komunálnej politike pôsobím už mnoho rokov, ostatné štyri roky ako viceprimátor mesta Žilina. Za tie roky mám za sebou obrovské množstvo úspešných projektov, bol som pri väčšine rozvojových projektov mesta a dlhodobo patrím k najaktívnej­ším mestským poslancom. Niekedy majú ľudia pocit, že „politici nič nerobia“, tak vám ­chcem na nasledujúcich stranách ukázať, že v mojom prípade to určite neplatí. Tu je zoznam vecí, ktoré som presadil ja osobne, veľké mestské projekty sú kolektívnou zásluhou a hoci som i ruku k dielu priložil, nechcem sa chváliť cudzím perím 🙂

Kaplnka na Starom cintoríne je konečne naša

Kaplnka na Starom cintoríne má svoje súpisné číslo 8896 a definitívne patrí do majetku mesta. Sľub, ktorý som dal občanom v decembri minulého roka som splnil a veľmi sa z toho teším! Po reštaurátorskom a archeologickom výskume ju mesto zrekonštruuje.V súčasnosti je už vykonávaný reštaurátorský výskum. Na základe informácií v tlači spred sto rokov by sa mali pod omietkou nachádzať unikátne maľby. Bohužiaľ, spodné omietky boli odstránené a maľby sa nezachovali. Ale aj tak sme v očakávaní, čo objaví ďalší archeologický výskum.

S majetkovým vyrovnaním kaplnky mi pomáhali zamestnanci mestského úradu – zo stavebného odboru Eva Kremeňová, Ivana Kvaková, z právneho odboru Gabriela Marčanová a Jakub Ulaher, archivár Peter Štanský a zamestnanci okresného úradu – z katastrálneho odboru pod vedením Anny Štrengerovej.

Záchrana hrobu a náhrobného kameňa vojaka z 1. svetovej vojny Antala Kosmala

Ide o posledný hrob zo zaniknutého vojenského cintorína. Bývalý správca s ním mal pravdepodobne iné úmysly, ako sa oň starať. S jeho záchranou mi pomohli Andrej ­Vidra, Marián Cisárik, Pavol Mestický (všetci MsÚ), Miroslav Pfliegel st. a zamestnanci spoločnosti ŽILBYT, s. r. o. Dnes už má pietne miesto aj svojich ochrancov – mesto Žilina, Úniu vojnových veteránov a dobrovoľníkov.

Oprava Pamätníka SNP

Od roku 2014 sa s priateľmi starám o zabudnutý pamätník, ktorý sa nachádza na pravej strane cesty I. triedy č. 18 (pri kilometrovníku 475) medzi Žilinou a Vrútkami pri Dubnej skale. Tým sme si uctili pamiatku ľudí, vďaka ktorým dnes môžeme hrdo stáť ako slobodní občania našej vlasti.

Obnovujeme sochy

Drevená socha Slovanka od výtvarníka Mykolu Černyša, na ktorej sa podpísal zub času, bola umiestnená v parčíku na križovatke Hečkovej a Poľnej ulice. Na základe môjho podnetu sa po štyridsiatich rokoch demontovala a poputuje na reštaurovanie.

Umelecké dielo na Bajzovej ulici od akademického sochára Alexandra Trizuljaka bolo vytvorené koncom 60. rokov 20. storočia. Po roku 1989 bolo dielo znehodnotené grafitmi, ale aj kyslým dažďom. V novembri 2016 mesto Žilina uskutočnilo chemické ošetrenie a rekonštrukciu skulptúry, a to na základe môjho podnetu. Za pomoc ďakujem vedúcej odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Ingrid Dolníkovej. Žiaľ, táto plastika sa v súčasnosti opäť stáva obeťou vandalov.

Oživenie zdevastovaných kvetináčov

Niektoré veci mesto nemôže riešiť dookola a okrem iného svojpomocné aktivity prispievajú k budovaniu vzťahu k mestu a verejnému priestoru. Preto pravidelne vysádzame kvety na Hlinách a Bulvári. Napríklad v roku  2014 sme oživili 65 kvetináčov v obchodnej zóne medzi sídliskami Hliny III a Hliny IV a na Ulici V. Spanyola smerom k regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Bytové domy na Bratislavskej ulici a za Vuralom

Medzi moje priority v tomto volebnom období patrilo postupne asanovať budovy v lokalitách na Bratislavskej ulici a za Vuralom, a to kvôli ich veľmi zlému technickému stavu. Je všeobecne známe, že tieto lokality zväčša obývali neprispôsobiví občania. ­Výsledkom sú zbúrané tri bytové domy a jedna hospodárska budova na Bratislavskej ulici. V tejto lokalite má po asanovaní všetkých domov vzniknúť oddychová zóna, ako tu určuje územný plán mesta.

Za Vuralom sa začalo búrať dávnejšie a v súčasnosti môžeme konštatovať, že sa uvoľnilo takmer dvadsať domov, z toho je už zbúraných polovica. V dohľadnej dobe sa ešte musíme vyrovnať s nájomníkmi zvyšných 18 domov, s ktorými sa komunikuje. Ide najmä o domy na Kraskovej ulici, uliciach Juraja Papánka, Juraja Sklenára a Čulenovej ulici. V týchto domoch bývajú zodpovední občania. Je pravda, že pri rokovaniach s dotknutými obyvateľmi sme išli s kožou na trh, niektorí poslanci nám blokovali vzájomnú dohodu a odškodnenie týchto obyvateľov. V podstate úmyselne predlžovali traumu občanov, ktorí žijú v neistote už dvadsať rokov, keďže si nemôžu domčeky za Vuralom odkúpiť. Chcem zdôrazniť, že naďalej budeme zodpovedne pristupovať tak, aby sa v čo najkratšom čase mohla v lokalite za Vuralom začať výstavba 178 nájomných bytov a 268 parkovacích miest.

Opravy chodníkov

Predvolebný sľub som splnil. Chodníky sa opravujú. Ďakujem za pomoc najmä prednostovi MsÚ Igorovi Liškovi, kolegom poslancom a šikovným ľuďom z mestského úradu.

Rekonštrukcia priestorov areálu Žilinskej MiniZOO

Rekonštrukcia MiniZOO v správe mestského CVČ na Zvolenskej ulici trvala len tri mesiace, pričom sa opravil interiér a obnovili sa vonkajšie priestory centra. Návštevníci a najmä zvieratká majú väčší komfort a pohodlie.

Moderné vnútrobloky

Vnútroblok, ktorý nám budú
široko-ďaleko závidieť

Po dvoch rokoch od môjho prvotného návrhu zrevitalizovať vnútroblok medzi ulicami Tatranská, Fatranská a Karpatská je na stole architektonická štúdia, ktorá bude východiskom pre samotnú realizáciu. Tím našich šikovných ľudí z odborov mestského úradu – investičný, projektov EÚ, športu, životného prostredia, ale i kreatívnych architektov vytvoril fantastický návrh. Nech sa páči, posúďte sami.

Nosné body oživenia vnútrobloku:

obnovenie jestvujúcich športových plôch,
oprava chodníkov,
doplnenie používaných trás cez trávnaté plochy novými chodníkmi,
doplnenie drobného mobiliáru – smetné koše, lavičky a pod.,
vytvorenie cyklo- a korčuliarskeho okruhu pre deti,
inštalácia plastiky v spolupráci s VŠVÚ s témou bývalého letiska,
vybudovanie parkúrového cvičiska a fitparku,
vysadenie zelene − oddelenia športovísk od parkovísk,
doplnenie hracích prvkov − stolný tenis,
pre seniorov sa inštalujú šachové stolíky a ležadlá,
zatraktívnenie prostredia – protigrafitová úprava parkovacieho domu popínavou zeleňou alebo solitérnou zeleňou,
revitalizácia kruhového pieskoviska a doplnenie mobiliáru pre deti a rodičov,
odstránenie nevzhľadného predajného stánku a jeho nahradenie zeleňou,
označenie vybraných drevín tabuľkami s názvami týchto drevín a osadenie búdok pre vtáky,
odstránenie nepoužívaných chodníkov a zatrávnenie daných miest,
zriadenie kompostérov v oboch častiach (Tatranská i Fatranská ulica),
pri kompostéroch vzniknú bylinkové záhradky,
doplnenie verejného osvetlenia,
vybudovanie „piknik zóny“,
doplnenie stojanov na bicykle

Bezpečnejšie prechody pre chodcov

Štyri nové osvetlené priechody pre chodcov na Rosinskej ceste na sídlisku Vlčince zviditeľňujú chodcov v hmle a tme. V pláne je v strede tejto ulice inštalovať tlačidlový ­semafor, ktorým si chodec zastaví premávku, aby bezpečne prešiel na druhú stranu ­cesty.

Osvetlenie priechodov pre chodcov zvyšuje ich bezpečnosť.

Bezpečnejšia cesta na Vlčince

K zlepšeniu dopravnej situácie na križovatke v Celulózke na Rosinskej ceste v smere na ­Vlčince prispelo vybudovanie nového ­kruhového objazdu. Pretože doprava tu je dlhodobo veľmi frekventovaná, predchádzajúca situácia bola výrazne nepriaznivá. Vybudovaním kruhovej križovatky sa zabezpečil bezpečnejší prejazd nielen áut, ale aj chodcov či cyklistov.

Mesto vynaložilo na túto investíciu 160 000 eur a ďalšie prostriedky na obnovu išli z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.

Boj s vizuálnym smogom

V posledných rokoch Žilina odstránila už tri stovky reklamných stavieb. Naďalej budeme nekompromisne pokračovať v ich odstraňovaní. Taký je trend vo všetkých moderných mestách. Menej vizuálneho smogu znamená priateľskejší verejný priestor, ktorý nie je zahltený nezmyselnou reklamou.

Nadácia mesta Žilina

Spolu s poslankyňou Jankou Filipovou sme stáli pri zrode Nadácie mesta Žilina. Pripravujeme množstvo projektov, ktoré pomôžu najmä hendikepovaným spoluobčanom a tiež enviromentálne projekty zamerané na znižovanie produkcie odpadov a zlepšenie čistoty v meste.

Erb pre Vlčince

Erb je v podobe: v červenom štíte na bočných vrchoch zlatého trojvršia dvaja strieborní vlci stojaci v zlatej zbroji, spoločne držiaci zo stredného vrchu vyrastajúcu striebornú zlatolistú brezu.

O prijatí erbu tohto sídliska sa toho už veľa popísalo. Bola že to veľká sláva. Kto nebol, môže ľutovať. Takú slávu totiž zažije mesto či jeho časť iba raz. Vďaka mojej iniciatíve a iniciatíve primátora mesta majú Vlčince svoj erb a zástavu. Toto sa zapísalo do kroniky mesta veľkými zlatými písmenami.

Finančná pomoc hendikepovaným deťom a talentovaným športovcom

V novembri 2017 sa uskutočnil na Zimnom štadióne v Žiline benefičný hokejový zápas s názvom Pomáhame hokejom. Sponzorsky som prispel na podujatie, daroval som 1 200 eur na pomoc hendikepovaným deťom a talentovaným športovcom, konkrétne išla pomoc aj na Vlčince do dvoch škôl – Spojenej školy internátnej na Fatranskej ulici a Špe­ciálnej ZŠ a špeciálnej MŠ na Ulici J. Vojtaššáka. Darované peniaze pomohli i Krajskému centru nepočujúcich ANEPS Žilina a Atletickej akadémii Žilina.

Vianočná benefičná aukcia

Vianočná benefičná aukcia výtvarného umenia, ktorú som pripravil v spolupráci s mestom Žilina a aukčnou spoločnosťou Darte, zožala väčší úspech, ako sa očakávalo. Podarilo sa vydražiť neuveriteľných 14 400 eur, z ktorých dohodnutý výťažok 20 % putoval do nadácie LÚČ.

Aukcia sa konala v piatok 8. decembra 2017 v Rosenfeldovom paláci a bol som jej iniciá­torom. Pred samotnou aukciou bola kolekcia diel sprístupnená na bezplatnú prehliadku. Možnosť vidieť jedinečné diela od významných slovenských a svetových výtvarníkov si nenechalo ujsť veľké množstvo ľudí. Keďže takéto podujatie bolo prvýkrát v Žiline, išli sme s kožou na trh. Ukázalo sa, že odvážnemu šťastie praje. Výťažok z aukcie v hodnote 2 880 eur je určený zdravotne hendikepovaným rodičom s deťmi, týraným ženám a deťom bez rodičov, ktorí žijú v zariadení LÚČ v Žiline. Spoločne sme tak pomohli aspoň trochu zlepšiť ťažké osudy týchto ľudí a skrášliť detstvo pár deťom. Všetkým, ktorí kúpou obrazu podporili dobrú vec, zo srdca ďakujem.

9 plním rokov tajné priania Žilinčanov

Od roku 2010 plním tajné priania Žilinčanom. Na Mikuláša v centre mesta Žiliny zbieram so svojimi „anjelikmi“ od návštevníkov vianočných trhov ich želania. Tie si napíšu na lístok a vložia do schránky, pričom za každé želanie sú ľudia obdarení malou sviečkou, symbolom kampane. Najzaujímavejšie želania sa plnia v priebehu nasledujúcich mesiacov, väčšina splnených prianí sa nakrúca na kameru a zverejňuje sa.

Bezplatné cestovanie MHD pre osoby sprevádzajúce dieťa mladšie ako 4 roky

Aktívne som sa podieľal na zavedení bezplatného cestovania pre osoby sprevádzajúce minimálne jedno dieťa do ukončeného 3. roku veku, t. j. najneskôr do posledného dňa pred dovŕšením 4. roku veku. Je úplne ľubovoľné, akou formou dieťa prepravujete – na rukách, v šatke, kočíku či hocijakom inom nosiči. Podmienkou však je preukázať pri kontrole jeho vek – napríklad platnou čipovou kartou dieťaťa vydanou DPMŽ, cestovným pasom dieťaťa alebo iným platným originálnym dokladom dieťaťa, z ktorého je zrejmý jeho vek.

Medzinárodný deň žien

V roku 2017 sme s poslancom MsZ v Žiline Branislavom Delinčákom zaviedli milú tradíciu. Odvtedy 8. marca chodíme do ulíc a rozdávame našim milým ženám kvety a k tomu i milé slovo. Zablahoželáme mamičkám s kočíkmi i mladým, ešte slobodným dámam, no nezabúdame ani na striebrovlasé dámy. Viac ako reči však napovedia oči a pevné stisky rúk – to je naša odmena. Čo si ja pamätám, také milé prekvapenie sa v minulosti v uliciach Žiliny asi nekonalo.

Majster N

Dobrá vec sa podarila. Na základe môjho návrhu minulý rok Žilinský samosprávny kraj ocenil Majstra N alias Jozefa Nodžáka. Škoda, že sa toho maestro nedožil.

Ďalší ocenení boli pedagóg Jozef Beňuška, horolezec a fotograf Slavomír Chmela a muzikant František Mucha.

Pomoci druhým nikdy nie je dosť

Niektorí o mne viete, že viceprimátorskú odmenu dávam na zmysluplné projekty a pomoc ľuďom v núdzi. Verejne o tom moc nehovorím, pretože je to moje súkromie. Odmenou za pomoc sú mi jednotlivé príbehy ľudí, ktorým sa mi aspoň trošku podarilo uľahčiť život. Ale môžem vám povedať, že niekedy osud sám pomôže, ako to bolo aj pri darovaní jedného nového notebooku. V Plus JEDEN DEŇ som čítal príbeh o mamičke, ktorej vykradli byt, zatiaľ čo bola so svojou hendikepovanou dcérkou na vyšetrení. Odcudzili jej počítač, fotoaparát a s nimi aj všetky spomienky a dôležité dokumenty. Pomyslel som si, že by som im rád pomohol. Vtom mi zavolala redaktorka Plusky pani Dírerová, ale v inej veci. Tak som jej povedal, že som akurát na ňu myslel a rád by som bol nápomocný. Promptne zariadila všetko potrebné. Spojila ma so svojimi kolegami z redakcie Pavlom Konštiakom a Petrom Mišom, ktorí mi pomohli spojiť sa s okradnutou mamičkou. Odmenou mi bol ďalší prežitý príbeh.

Mesto Žilina získalo unikátne obrazy

Mal som česť iniciovať a prevziať takmer sto obrazov po zosnulom akademickom maliarovi Mojmírovi Vlkoláčkovi od jeho manželky Mileny Sadloňovej. Mesto diela zarámovalo, vystavilo ich na Radnici mesta Žilina a v tomto roku sa úspešná výstava presunie aj do Rosenfeldovho paláca. Chcel by som pani Milene Sadloňovej ešte raz poďakovať za tento hodnotný dar mestu, ktorý mal pre ňu osobný i citový charakter. Akademický maliar Mojmír Vlkoláček patrí medzi najväčšie osobnosti mesta Žilina vo svojom odbore, a preto nás nesmierne teší a sme poctení, že jeho diela budú v majetku mesta Žilina, teda všetkých Žilinčanov. V roku 2000 udelilo mesto Žilina akademickému maliarovi Mojmírovi Vlkoláčkovi Čestné občianstvo mesta Žilina. V tomto roku si 15. decembra pripomenieme 103. výročie jeho narodenia.

Na žilinskej radnici vznikla galéria

Na žilinskej radnici sa pred mojím príchodom zväčša konali len zasadnutia mestského zastupiteľstva, ojedinele kultúrne či spoločenské podujatia. Dnes je už všetko inak.

Po mojom príchode vo funkcii viceprimátora som zrušil jednu kanceláriu a urobili sme z nej a ďalších priestorov plnohodnotný výstavný priestor. Veru, mal som veľa neprajníkov, ale vždy som ich odbil tým, že ak môj koncept nevyjde, vždy to zas môže byť kancelária. Podarilo sa. Pravidelne mesačne sa na radnici konajú vernisáže a výstavy prevažne žilinských výtvarníkov či výtvarníkov v Žiline pôsobiacich. Pozitívne ohlasy verejnosti potvrdili, že moje rozhodnutie bol správny krok.

Zdravý občan, zdravé mesto

Šesť rokov práce, viac ako 2 000 občanov zapojených do projektu. Aj to je výsledok zdravotno-preventívnej akcie ZDRAVÝ OBČAN, ZDRAVÉ MESTO organizovanej pod záštitou žilinského mestského poslanca Patrika Gromu, ktorá sa uskutočila v rámci septembrových Žilinských dní zdravia.

Išlo o 6-ročný projekt v rokoch 2010 až 2015 zameraný na zdravotnú prevenciu, ktorá je najvýznamnejším faktorom v boji so závažnými ochoreniami postihujúcimi veľké skupiny obyvateľov. Najčastejšími príčinami úmrtí sú srdcovo-cievne ochorenia, choroby obehovej sústavy a onkologické ochorenia. Podobne je to aj v prípade obyvateľov Žiliny. Keďže mám záujem o zdravé mesto, musia byť zdraví aj jeho obyvatelia. A mne na zdraví Žilinčanov veľmi záleží, preto som financoval tento zmysluplný projekt zameraný na merania telesného tuku, krvného tlaku, cholesterolu, vnútroočného tlaku a obsahu CO2 v pľúcach.

Pre hendikepovaných urobím čokoľvek

Ľudia postihnutí sklerózou multiplex sú plnohodnotní ľudia a môžu robiť čokoľvek, dokonca aj pomáhať iným – vybudovali si mobilný stacionár a chránenú dielňu. Ako sami hovoria, sú nevyliečiteľne chorí optimizmom. Skleróza multiplex je chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému. Napáda mozog, miechu a zrakové nervy. Príčiny vzniku sklerózy multiplex nie sú známe. Nedá sa vyliečiť, ale dá sa úspešne potláčať, najmä ak sa včas diagnostikuje. Nie je nákazlivá. Väčšina ľudí s touto chorobou sa zaobíde bez invalidného vozíka a môže viesť normálny život.

Organizátorom podujatia „Od Tatier k Dunaju – so sklerózou multiplex na bicykli“ patrí veľká pocta a poďakovanie. Spolu s mestom Žilina som pripravený pomáhať ľuďom s akýmkoľvek ochorením.

Perfektný nápad pre Solinky

Letné obdobie je pre mnohých rodičov náročné, pretože si kladú otázku, ako vyplniť svojim deťom množstvo voľného času. Pre správny vývoj detí je dôležité, aby sa venovali zmysluplnej voľnočasovej aktivite. Ideál­nym riešením je pestovať v deťoch vzťah k akémukoľvek druhu športu, ktorý ich baví, a v ktorom vynikajú.

Na žilinskom sídlisku Solinky strávili deti letné prázdniny s hokejkou v ruke.

S takýmto nápadom prišli dvaja obyvatelia Soliniek pani Markovičová a občiansky aktivista Ľuboš Majer, ktorí zabezpečili deťom zo sídliska športové potreby a dresy. Tento dar som podporil a pomohol som spolu so športovým riaditeľom MsHK Žilina Imre Valáškom (zhodou okolností tiež „Solinkár“).

Toto riešenie prinieslo aj ďalšie výhody. Spojili sme hneď viacero ušľachtilých myšlienok, a to naplnenie voľného času mládeže, športové vyžitie na Solinkách a dali sme vyradeným veciam nový zmysel, pretože po repasácii poškodených hokejok a dresov budú tieto naďalej slúžiť našim malým spoluobčanom.

Deti s úsmevom na tvárach privítali takýto darček na začiatku prázdnin. „Detváky nám sľúbili, že sa budú svedomito pripravovať, aby z nich raz vyrástli hokejové legendy,“ povedal Ľuboš Majer.

Začínajúcim malým hokejistom sa potešil aj športový riaditeľ MsHK Žilina Imre Valášek: „Žilinskí Vlci veľmi radi privítajú vo svojich radoch nového Šatana, Bondru či Lintnera.“

Staronové dresy a športové potreby tak môžu ešte plniť svoju úlohu a viesť deti k láske k tomuto krásnemu športu.

Čistenie Čížovho jarku

Od roku 2014 sa s priatelmi starám o zabudnutý potôčik Čížov jarok – čistíme ho, udržujeme prietok vody a staviame kaskády na prekysličovanie vody. Obnovujeme jeho krásu, aby nám navždy nezanikol.

Čížov jarok – z tohto unikátneho toku zaznamenaného i na Ruttkayovej mape z roku 1747 a tečúceho z Lesoparku Chrasť cez Vlčince a Košickú ulicu až na Studničky (vlieval sa do Všiváka) zostalo už iba 400 metrov otvoreného toku, pričom zvyšok sa v minulosti zatrubnil. Pre zaujímavosť, dodnes sú po ňom označenia v názvosloví žilinských ulíc Na stave a Rybníky. Ako chlapec si ešte pamätám hojný život v jeho toku – karasy, mloky, žaby.

Vyčistenie brehov Rajčanky

V tomto volebnom období som s poslancom Branislavom Delinčákom inicioval čistenie Rajčanky, aby sa upravilo 13 km brehu po oboch stranách. Dnes je vidieť výsledok nášho snaženia – upravené nábrežie. Poďakovanie patrí najmä Ing. Michalovi Gáborovi z SVP, š. p., za láskavú pomoc.

Bylinkové záhrady v školách sú už realitou

V dnešnom prechemizovanom svete čoraz viac ľudí vyhľadáva zdravšie potraviny. Sľub, ktorý som dal, som splnil. Doprial som našim deťom zdravšie potraviny. Na dvoch základných školách som spustil pilotný projekt – vybudovanie bylinkovej záhrady. Rastlinky ako mäta, majorán, tymián, bazalka a iné budú rásť na biokomposte, ktorý sme si pripravili počas posledných dvoch rokov a postupne ho doplníme zo zdrojov školy, teda z biologicky rozložiteľného neškodného odpadu vhodného na kompostovanie. Jedálne budú mať ekologicky vypestované bylinky k dispozícii od jari do jesene. Nielen deti, ale i mestské včielky sa na zdravé rastlinky už tešia.

Pomoc zvieratkám počas krutej zimy

Mnohé lesné zvieratá nemajú v zime dostatok potravy, preto sú často odkázané na ochrannú ruku človeka. Len počas poslednej zimy som im s priateľmi zabezpečil potravu a zvieratká si pochutnali na 100 kusoch lojových maškŕt, 5 tonách sena, 4 metrákoch jačmeňa a kukurice, 100 kg soli a viac ako 5 tonách ovocia a zeleniny.

Pomohli sme netopierom a dážďovníkom

Mnohé zákonom chránené živočíchy – dážďovník obyčajný a rôzne druhy netopierov žijú v útrobách panelových domov. Zatepľovanie obytných priestorov ich však zabíja a vyháňa z úkrytov, hniezdisk a zimovísk, ktoré si tieto tvory našli v štrbinách panelákov namiesto zničených skalných biotopov a starých bútľavých stromov. Inicioval som projekt na ich záchranu. Existujú finančne nenáročné technické opatrenia – špeciálne búdky, ktoré sa upevnia na fasádu budovy. Osadil som ich nielen na fasádach budov v mojom vlastníctve, ale i mojich priateľov. Momentálne pripravujeme osadenie búdok na budovách vo vlastníctve mesta Žilina. Nezabúdajme na fakt, že jeden dážďovník uloví denne až 50 gramov hmyzu a jeden malý netopier dokáže počas noci „spapkať“ až 3000 komárov.

Ako sa starám o naše spoločné peniaze

Zníženie zadlženia mesta
Mesto Žilina dosahuje najlepšie ekonomické výsledky na Slovensku. Aj minuloročný prebytok v rozpočte 7 miliónov eur a zníženie dlhu už teraz zabezpečili mestu nové chodníky a cesty, rekonštrukciu verejného osvetlenia, opravu škôl a Rosenfeldovho paláca a v budúcnosti môže podporiť bezplatnú MHD. Som rád, že môžem byť súčasťou manažérsky schopného tímu odborníkov, ktorí pomáhajú rozvoju Žiliny.

Žilina – transparentné mesto
Kvalitnú správu mesta potvrdzuje aj deviate miesto v rebríčku transparentnosti, v ktorom sa sleduje naklonenosť otvorenosti a transparentnosti samosprávy voči svojim obyvateľom. Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií obcami na ich weboch a cez infožiadosti, ako aj na rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov. Dlhodobo pracujem na tom, aby Žilina bola otvorená svojim občanom, aby boli všetky rozhodnutia transparentné, zrozumiteľné a v prospech Žilinčanov.

Najkrajšie slovenské knihy sú o Žiline

V roku 2017 na 24. ročníku súťaže Zlatá pečať získala Kniha Stratená Žilina 1 prestížnu cenu v kategórii KNIHA. V publikácii sa možno dočítať o osobnostiach, veciach, domoch a celých štvrtiach mesta Žilina, ktoré sa stratili v tomto, ale predovšetkým v minulom storočí. Ide o zaujímavé čítanie nielen pre pamätníkov. Kniha pochádza z autorského pera Patrika Gromu, Milana Nováka, Miroslava Pfliegla st. a Petra Štanského. ­Graficky sa na nej podieľali Miroslav Pfliegel ml. a ­Tibor ­Majerčík. Knihu dotvárajú ilustrácie prof. Mojmíra Vlkolačka a akademického maliara Stana Lajdu. Práca tohto zoskupenia autorov bola ocenená Zlatou pečaťou už v roku 2015, a to za knihu Žilina vo svetle lámp – (Ne)zabudnuteľná história ­energetiky.

Poslaním súťaže Zlatá pečať je morálne a spoločensky oceniť a spropagovať špičkové polygrafické diela, a tým podporiť rozvoj polygrafie na Slovensku. Pre ocenených je to zároveň možnosť vstúpiť nielen na domáci trh, ale aj na ten zahraničný. Organizátorom súťaže je Zväz polygrafie na Slovensku.

„Ako som už v minulosti povedal, napísať dobrú knihu je ako postaviť chrám. Čím kvalitnejší a krajší je chrám, tým viac ľudí doň vstúpi. Táto kniha sa opäť zaradila medzi skvosty historických diel o Žiline. Vyzdvihnem však aj jej vedeckú úroveň, pretože kniha bola tvorená na základe dlhoročného archívneho výskumu. I keď sa investícia do publikácie vo výške 25 000 eur nikdy nevráti, hrejivý pocit jej výnimočnosti ako studnice poznania je primeranou náhradou,“ vyjadril som sa na slávnostnom akte.

Cena potešila i Miroslava Pfliegla st.: „Je to vzácne ocenenie. Veľkú zásluhu majú na tom grafici a, samozrejme, i všetci autori. K písaniu knihy sme pristupovali dôsledne a so srdcom.“

„Na knihe sme s kolektívom autorov začali pracovať už v roku 2011, postupne sme skúmali archiválie, noviny, fotografie, komunikovali sme s mnohými Žilinčanmi a pamätníkmi, ale i odborníkmi z oblasti letectva, lodnej dopravy a inými ľuďmi, aj s vyše 90-ročnými pamätníkmi. Výsledkom sú overené fakty uverejnené v tejto nádhernej publikácii. Jej čaro dopĺňajú kresby vyjadrujúce fantáziu umelcov a znalcov mesta, akými sú Mojmír Vlkolaček a Stano Lajda,“ vyjadril sa k vzniku a tvorbe knihy Peter Štanský.